Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
->

Παχτίκος Γεώργιος

Author(s) : Σαπκίδη Όλγα (11/13/2002)

For citation: Σαπκίδη Όλγα, «Παχτίκος Γεώργιος», 2002,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5744>

Παχτίκος Γεώργιος (7/28/2008 v.1) Pachtikos, Georgios (9/16/2009 v.1) 
 

1. Μουσικές «ανασκαφές»

Ο Γ. Παχτίκος γεννήθηκε στο Ορτάκιοϊ Βιθυνίας το 1869. Πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές στην Κωνσταντινούπολη και έπειτα σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μουσική στο Εθνικό Ωδείο, στο οποίο και αρίστευσε. Από πολύ νωρίς στράφηκε προς τη δημοτική μουσική και ιδιαίτερα προς το μικρασιατικό τραγούδι. Το ενδιαφέρον του αυτό τον καθιστά πρωτοπόρο, με την έννοια ότι η ενασχόληση με τα δημώδη άσματα ήταν μέχρι τότε καθαρά φιλολογικού τύπου. Οι συλλογείς ενδιαφέρονταν περισσότερο για το γλωσσικό περιεχόμενο των ασμάτων παρά για την απόδοση της μουσικής βάσης τους και ακόμα λιγότερο για την παρουσίασή τους στο φιλόμουσο κοινό της εποχής.1

Η αφετηρία του όμως εντάσσεται πλήρως στο κλίμα της εποχής του, καθώς επιδίωκε να αποδείξει και αυτός την ενάργεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσω των λαϊκών παραδόσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δουλειά του ορίζεται από τον ίδιο ως «μουσικαί ανασκαφαί»2, όρος που παραπέμπει σε μία γενεαλογικού και «αρχαιολογικού» τύπου εξέταση του λαϊκού πολιτισμού. Ο ίδιος έγραφε ότι «η βαθεία μελέτη των ασμάτων της δημοτικής μουσικής κέκληται να διανοίξη ημίν νέον στάδιον ευγενούς ερεύνης και ενασχολήσεως, ήτοι της μουσικής αρχαιολογίας, δι’ ης είμαι βεβαιότατος ότι θα διανοιγώσι νέοι μουσικοί ορίζοντες […]. Η παρούσα συλλογή, αποτέλεσμα ούσα τοιαύτης τινός αρχής και σκέψεως, τούτο ακριβώς σκοπεί δι’ αυτών των πραγμάτων να διαπιστώση, ότι η αρχαία μουσική δεν είναι, ως κοινώς θεωρείται, νεκρά, αλλά ζώσα εν τοις άσμασι του ελληνικού λαού […]».3 Έτσι, το 1888, και ενώ φοιτούσε ακόμη στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, άρχισε να μελοποιεί χορικά αρχαίων τραγωδιών «επί ελληνικών μουσικών αρχών και βάσεων». Η δουλειά του αυτή βραβεύτηκε δύο φορές στην Αθήνα, το 1901 για την Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη και το 1904 για τον Αίαντα Μαστιγοφόρο του Σοφοκλή, από την «Εταιρίαν προς παράστασιν των αρχαίων δραμάτων». Αλλά και για την καθαυτό συλλεκτική δραστηριότητά του βραβεύτηκε δύο φορές από το Ζωγράφειο Αγώνα του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, το 1895 και το 1896.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ως συλλογέας χαρακτηρίζεται για τη συστηματικότητα και την ακρίβεια της καταγραφής του. Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του της εποχής εκείνης, δεν επιδίωξε να «διορθώσει» τα άσματα αλλά τα απέδωσε όπως ακριβώς είχαν, καμιά φορά μάλιστα παρά τη θέληση των ίδιων των πληροφορητών του.4 Η σχετική αντικειμενικότητα του Παχτίκου είχε ως αποτέλεσμα μια δεύτερη πρωτοτυπία, την ενσωμάτωση μη ελληνόφωνων και μάλιστα τουρκόφωνων ασμάτων στη συλλογή του, σε μια εποχή κατά την οποία το ενδιαφέρον για τα τουρκόφωνα μνημεία του λόγου σπάνιζε ακόμα και στο πλαίσιο της καραμανλίδικης βιβλιοπαραγωγής.5 Ο ίδιος ο Παχτίκος νιώθει αναγκασμένος να αιτιολογήσει τη στάση του αφενός επικαλούμενος τη μεγάλη διάδοση των τραγουδιών αυτών στη Μικρά Ασία και αφετέρου αντιμετωπίζοντάς τα ως «τουρκιστί αδόμενα ελληνικά άσματα».6 Το γεγονός ότι το μέρος αυτό της συλλογής του παρέμεινε ανέκδοτο είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε την εποχή εκείνη όσον αφορά τα ζώντα μνημεία της Καππαδοκίας, με την εξαίρεση ορισμένων μορφών της καππαδοκικής λογιοσύνης όπως ο Α. Λεβίδης, που «αντιμετώπισε ισότιμα την τουρκόφωνη και την ελληνόφωνη προφορική παράδοση της Καππαδοκίας θεωρώντας την ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο».7

2. Έργο και κοινωνική δράση

Εκτός από τα 260 δημώδη άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού…, που εκδόθηκαν από τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή το 1905, ο Παχτίκος δημοσίευσε μελέτες για την αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ελληνική μουσική σε διάφορες εφημερίδες και στο περιοδικό του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, του οποίου υπήρξε από τα πρώτα μέλη. Επίσης, από το 1912 μέχρι το θάνατό του εξέδιδε στην Κωνσταντινούπολη το μηνιαίο εικονογραφημένο μουσικοφιλολογικό περιοδικό Μουσική, με παρτιτούρες σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή παρασημαντική.

Στον ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερόντων του μουσικολόγου φαίνεται ότι εντάσσονταν και θέματα γενικότερου λαογραφικού περιεχομένου που αφορούσαν την ιδιαίτερή του πατρίδα, όπως μαρτυρούν οι δημοσιεύσεις του περί του αρμενόφωνου στοιχείου των κατοίκων του Ορτάκιοϊ.8 Με τις δημοσιεύσεις αυτές ο συγγραφέας, ως γνήσιος φιλόπατρις λόγιος της εποχής του, επιδιώκει να καταστήσει γνωστή την ιδιαίτερή του πατρίδα στο εντός της Ελλάδος αστικό κοινό και να πείσει για την ελληνικότητα των ορθόδοξων κατοίκων της, που μιλούσαν «εξ ανάγκης» την «παρεφθαρμένην αρμενικήν […] την οποίαν η κοινότης ημών προσπαθεί παντοιοτρόπως να εξελληνίσει διά των σχολείων αυτής».

Τέλος, ο Παχτίκος ανέπτυξε και πλούσια κοινωνική δράση ως μέλος της ομάδας που ίδρυσε το Σύλλογο Μικρασιατών «Ανατολή», στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του οποίου εκλέχθηκε ειδικός γραμματέας. Στο πλαίσιο του συλλόγου παρείχε και πάλι τις μουσικές υπηρεσίες του, μελοποιώντας τον ύμνο του συλλόγου, διευθύνοντας τη χορωδία του κατά τις εορτές και τέλος σχηματίζοντας με το διδάκτορα Φιλοσοφίας Λεωνίδα Παπαπαύλου σχολή εκκλησιαστικής μουσικής, «ήτις ελειτούργησε λαμπρώς εφόσον οι δύο ούτοι μουσικοδιδάσκαλοι διέμενον εν Αθήναις, διελύθη δε απελθόντων τούτων και μη ευρεθέντων αντικαταστατών».9 Ο Παχτίκος πέθανε το 1916 στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα από το 1895.

1. Για αυτή την πλευρά αυτή του έργου του Παχτίκου, βλ. παράθεμα «Τα δημοτικά επί σκηνής».

2. Παχτίκος, Γ., 260 δημώδη άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, Νησών του Αιγαίου, Κύπρου και των παραλίων της Προποντίδος συλλεγέντα και παρασημανθέντα [1888-1904] Α΄ (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήνα 1905), εισαγωγή, σελ. η΄.

3. Παχτίκος, Γ., 260 δημώδη άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, Νησών του Αιγαίου, Κύπρου και των παραλίων της Προποντίδος συλλεγέντα και παρασημανθέντα [1888-1904] Α΄ (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήνα 1905), εισαγωγή, σελ. ιστ΄.

4. Βλ. παράθεμα «Οι δυσκολίες της καταγραφής».

5. Κατά την Ε. Μπαλτά, «η μοναδική βιβλιογραφημένη έκδοση καραμανλίδικων τραγουδιών η οποία μαρτυρεί μια συστηματική προσπάθεια συλλογής και καταγραφής» είναι αυτή του Σταύρου Σταυρίδη, που τυπώθηκε το 1896 από το τυπογραφείο της τουρκόφωνης εφημερίδας Ανατολή με τον τίτλο Ανατόλ Τουρκιλερί. Βλ. Μπαλτά, Ε., Η Καππαδοκία των ζώντων μνημείων (Αθήνα 1990), σελ. 56-57, και της ιδίας, “Périodisation et typologie de la production des livres karamanlis”, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Αθήνα 1997-1998), σελ. 129-153.

6. Παχτίκος, Γ., 260 δημώδη άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, Νησών του Αιγαίου, Κύπρου και των παραλίων της Προποντίδος συλλεγέντα και παρασημανθέντα [1888-1904] Α΄ (Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήνα 1905), εισαγωγή, σελ. κα΄. Βλ. παράθεμα «Τα τουρκιστί αδόμενα ελληνικά άσματα».

7. Μπαλτά, Ε., Η Καππαδοκία των ζώντων μνημείων (Αθήνα 1990), σελ. 59.

8. Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του ίδιου, «Ορτάκιοϊ της Βιθυνίας», Εστία (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1892), σελ. 96.

9. «Γεωργίου Δ. Παχτίκου, 260 δημώδη ελληνικά άσματα από του στόματος του ελληνικού λαού συλλεγέντα και παρασημανθέντα», Ξενοφάνης 2 (1905), σελ. 538.

     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>