Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Greek-Orthodox Patriarchate of Constantinople, 1839-1923

Author(s) : Stamatopoulos Dimitrios (7/4/2008)
Translation : Nakas Ioannis

For citation: Stamatopoulos Dimitrios, "Greek-Orthodox Patriarchate of Constantinople, 1839-1923",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11472>

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923 (12/12/2008 v.1) Greek-Orthodox Patriarchate of Constantinople, 1839-1923 (9/9/2011 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Αναγνωστοπούλου Σ., Μικρά Ασία, 19ος αι.-1919. Οι Eλληνορθόδοξες Κοινότητες. Aπό το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997

Εξερτζόγλου Χ., Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αι. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, Αθήνα 1996

Κονόρτας Π., Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεράτια για τους προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17ος-αρχές 20ού αιώνα), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998

Augustinos G., The Greeks of Asia Minor. Confession, Community, and Ethnicity in the Nineteenth Century, Kent, Ohio – London 1992

Braude, B. – Lewis, B. (επιμ.), Christians and Jews in the Ottoman Empire, 1-2, London 1982

Μαυρόπουλος Δ., Πατριαρχικαί Σελίδες. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον από 1878-1949, Αθήνα 1960

Σταυρίδης Β., Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι. 1860-σήμερον, Α: Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1977

Alexandris A., The Greek Minority in Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974, Center for Asia Minor Studies, Athens 1983

Σταματόπουλος Δ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς μία ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003

Γεδεών Μ., Μνεία των προ εμού. 1800-1863-1913, Αθήναι 1932

Γεδεών Μ., Αποσημειώματα χρονογράφου, 1800-1913, Αθήναι 1932

Davison R., Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, Princeton 1963

Σκοπετέα Έ., Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα 1988

Eryilmaz B., Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul 1996

Γεδεών Μ., Ιστορία των του Χριστού πενήτων, Αθήνα 1939

Aghnides T., The Ecumenical Patriarchate of Constantinople in the light of the Treaty of Laussane, New York 1964

Ανεστίδης Θ., Η εθναρχική παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας και ο Μανουήλ Γεδεών, Αθήνα 1993, (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή)

Macar E., Benlisoy Y., Fener Patrikhanesi, Ankara 1996

Bozkurt G., Alman-Ingiliz Belgerinin ve siyasî gelişmelerin isiği altιnda: Gayrimüslim Osmanlι vatandaşlarιnιn hukukî durumu (1839-1914), Ankara 1989

Frazee C., Ορθόδοξος Εκκλησία και Ελληνική Ανεξαρτησία, Αθήνα 1987

Inalcik H., Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943

Καρδαράς Χ., Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Αλύτρωτος Ελληνισμός της Μακεδονίας και της Ηπείρου, μετά το συνέδριο του Βερολίνου, Αθήνα 1996

Kiril, Patriarch Bâlgarski, Graf N.P. Ignatiev i bâlgarskijat cârkoven vâpros. Isledvanija i dokumenti, Sofia 1958

Kitromilides P., Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Studies in the culture and political thought of south-eastern Europe, Aldershot, Hampshire 1994

Κονιδάρης Γ., Η άρσις του Βουλγαρικού Σχίσματος 1930-35 και 1945. Συμβολήν εις την σύγχρονον εκκλησιαστικήν ιστορίαν, Αθήνα 1971

Markova Z.K., Bâlgarskoto carkovno-naciolno dvizenie do Krimskata vojna, Sofia 1976

Markova Z.K., Bâlgarskata Ekzarhija. 1870-1879, Sofia 1989

Ματάλας Π., Έθνος και Ορθοδοξία. Από το «ελλαδικό» στο βουλγαρικό σχίσμα, Αθήνα 2002

Meininger T.A., Ignatiev and the establishment of the Bulgarian Exarchate. 1864-1872, 1970 Wiskonsin

Μεταλληνός Γ., Ελλαδικού αυτοκεφάλου παραλειπόμενα, Αθήνα 1989

Νανάκης Α., Η χηρεία του Οικουμενικού θρόνου και η εκλογή του Μελετίου Μεταξάκη. 1918-1922, Αθήνα 1991

Ortayli I., İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Istanbul 1987

Ortayli I., Studies on Ottoman Transformation, Istanbul 1994

Παπαδόπουλος Χ., Η Εκκλησία της Βουλγαρίας. 865-1938, Αθήνα 1957

Papadopoulos C., Les privileges du Patriarcat Oecoumenique dans l’Empire Ottoman, Paris 1924

Petrovich M.B., The emergence of Russian Panslavism. 1856-1870, London – New York 1956

Sokolov I., Konstantinopolskaja cerkov v 19veka. Oput istoriceskovo izsledovanija, St. Petersburg 1904

Σταματόπουλος Δ., "Ο Μανουήλ Γεδεών και η επαναδιοργάνωση του οικουμενιστικού μοντέλου", Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος: ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας, Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη 2004, 377-387

Stamatopoulos D., "From Millets to Minorities in the 19th Century Ottoman Empire: an Ambiguous Modernization", Ellis, S.G. – Hálfadanarson, G. – Isaacs, A.K., Citizenship in Historical Perspective, Pisa 2006, 253-273

Stamatopoulos D., "The Split of the Orthodox Millet as a Secularization process: the cleric-laic assembly of the Bulgarian nation in Istanbul (1871)", Stassinopoulou, M.A. – Zelepos, I., Griechische Kultur in Südosteuropa in der Neuzeit. Beiträge zum Symposium in memoriam Gunnar Hering, Wien 16-18 Dezember 2004, Byzantina et Neograeca Vindobonensis Bd. 26, 243-270

Σταυρίδης Β., Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1967

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>