Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Theotokos Panachrantos or Lips monastery (Fenari Isa Camii)

Author(s) : Stankovic Nebojsa (3/22/2008)

For citation: Stankovic Nebojsa, "Theotokos Panachrantos or Lips monastery (Fenari Isa Camii)", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10907>

Theotokos Panachrantos or Lips monastery (Fenari Isa Camii) (6/28/2007 v.1) Θεοτόκος Πανάχραντος ή Μονή Λιβός (Φεναρί Ισά Τζαμί) (6/28/2007 v.1) 

GLOSSARY

 

ambulatory (byz. arch.)
A continuous passage that envelops the naos or the centrally planned core of a structure. In a cross-domed church, where the dome is supported on four masonry piers and between each pair of piers two columns are inserted, the ambulatory is formed by the lateral aisles and western part of the church. Later on, an ambulatory could also envelop a cross-in-square core. During the Palaeologan period, ambulatories, usually serving as funerary chambers, were added to many middle-Byzantine churches of Constantinople.

anta or pilaster, the
A shallow rectagular feature projecting from a wall, having a capital and a base and architecturally treated as a column.

apse
An arched srtucture or a semi-circular end of a wall. In byzantine architecture it means the semicircular, usually barrel-vaulted, niche at the east end of a basilica. The side aisles of a basilica may also end in an apse, but it is always in the central apse where the altar is placed. It was separated from the main church by a barrier, the templon, or the iconostasis. Its ground plan on the external side could be semicircular, rectangular or polygonal.

arcosolium
(lat.) A tomb carved out of a wall (solium) with an arched niche (arcus) above it.

bema
The area at east end of the naos in Byzantine churches, containing the altar, also referred to as the presbetery or hierateion (sanctuary). In these area take place the Holy Eucharist.

bust, the
The depiction of the head and the bust in sculpture. It often stands on a small square base. The lowest part of the portrait sometimes bears spikenard's leaves decoration.

cornice
1. (Antiq. and Byz.) Member of the entablature or the architrave that projects in the elevation of a secular or religious building. As a horizontal member it may run along a wall. The cornice may also be the projecting part of the roof, protecting the building from rain.2. (Byz. archit.) Decorative architectural element used to articulate the walls of a church, both on the inside and on the outside, by marking the division between the vertical wall and the spring of the vaults. It usually bears painted or sculptural decoration of vegetal or geometric motifs.

cross-in-square church
Type of church in which four barrel-vaulted bays form a greek cross; the central square of their intersection is domed. The cross is inscribed into the square ground plan by means of four corner bays.

diakonikon
An auxiliary chamber of the church, also known in early years as skeuophylakion, which could be a separate building attached to the church. There were kept the sacred vessels but sometimes also the offerings of the faithful, the archive or library. In Byzantine churches the diakonikon becomes the sacristy to the south of the Bema, corresponding to the prothesis to the north, and forming along with them the triple sanctuary. It usually has an apse projecting to the east.

dome
A characteristic element of Byzantine architecture. The dome is a hemispherical vault on a circular wall (drum) usually pierced by windows. The domed church emerges in the Early Byzantine years and its various types gradually prevail, while they are expanded in the Balkans and in Russia.

drum
The cylindric parts of stone or marble, of which a column is built up.

exonarthex (outer narthex)
The transverse vestibule or portico preceding the narthex of the church.

gallery
The upper level of a house where the women resided. In ecclesiastical architecture it is the corridor above the aisles and narthex of a church, from where women attended the Liturgy. Originally (in the Byzantine period) the gallery, having a special entrance, was used exclusively by the emperor and the members of the royal family.

grand vizier
Highest government official in the Ottoman Empire, second only to the Sultan. Before the 19th century he led the Ottoman army to war, when the Sultan could not go. He had vast administrative, legislative and judiciary responsibilities. During the reforms of the 19th century the office became even more important, as the grand vizier became in fact the head of the Ottoman government, very similar to the prime minister.

marble revetment
Τhe facing of a wall with slabs of marble

mausoleum
A type of large-scale burial monument, named after the tomb of Mausolus, satrap of Caria.

mescid
(Turkish) a mosque without a pulpit.

naos (nave)
The main part of the temple, between the narthex and the bema. It was the place where the congregation took part in the liturgy.

narthex
A portico or a rectangular entrance-hall, parallel with the west end of an early Christian basilica or church.

niche
Semi-circular recess on the surface of the wall.

opus sectile, the
Technique of floor or wall decoration. Thin pieces of polychrome marble are carved or joined so that a decorative motif could be depicted.

parekklesion
A chapel of small dimensions attached to a foundation or a larger church. Byzantine chapels were often used a burial places.

patrikios
(from lat. patricius) Higher title of honour, placed, according to the "Tactika" of the 9th and the 10th centuries, between anthypatos and protospatharios. It was given to the most important governors and generals. Gradually, however, it fell into disuse and from the 12th century did not exist any more.

porch
The covered space at the front of a gate on the building's entrance or a stoa.

prothesis
Ιn ecclesiastical architecture, the sacristy to the north of the sanctuary. Usually it has an apse projecting to the east. It is the chamber where the eucharistic elements were prepared (Proskomide) before the Communion.

rosette, the
An ornament with a generally circular combination of parts resembling a flower or plant.

tekke
Lodge for the members of a religious order (dervishes).

typikon
Foundation document of a monastery compiling the rules regarding its administrative organization and liturgic rituals, as well as the comportment inside a cenobitic monastery. The monastic typika could also include the biography (vita) of the monastery founder along with a catalogue of the movable or immovable property of the monastery. They constitute an important source for the study of the monastic life, while at the same time they shed light on many aspects of the Byzantine society. The liturgical typika were calendars with instructions for each day’s services, liturgical books with rules arranging the celebration rituals.

vault
A semi-cylindrical roof.

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>