Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Οικονομία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Κωνσταντινούπολη ως κέντρο εμπορίου

Κωνσταντινούπολη ως κέντρο εμπορίου (12/4/2007 v.1) Constantinople as trade centre (6/6/2007 v.1)

Η Κωνσταντινούπολη ήταν κέντρο τοπικού, περιφερειακού και διαπεριφερειακού εμπορίου, δεσπόζοντας στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο του βυζαντινού κράτους για το μεγαλύτερο διάστημα της ύπαρξής του. Από το 13ο αιώνα όμως ο έλεγχος της εμπορικής κίνησης της βυζαντινής πρωτεύουσας πέρασε σταδιακά στα χέρια των Δυτικών εμπόρων και ιδιαίτερα των Ιταλών.

περισσότερα...

 

Νομισματοκοπείο Κωνσταντινούπολης

Νομισματοκοπείο Κωνσταντινούπολης (13/4/2007 v.1) Constantinople Mint (29/6/2007 v.1)

Το νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη διάρκεια ζωής (326-1453). Αρχικά δε διέφερε από άλλα επαρχιακά νομισματοκοπεία, όμως σταδιακά ανέλαβε τα πρωτεία και –προσωρινά– την αποκλειστικότητα της κοπής νομίσματος στο κράτος. Υπήρξε το πιο περίπλοκα οργανωμένο βυζαντινό νομισματοκοπείο και η ποιότητα του προϊόντος του, συνυφασμένη με την κρατική οικονομική πολιτική, κυμάνθηκε από εξαίρετη (το μεγαλύτερο διάστημα) έως κακή (κυρίως μετά το 1261).

περισσότερα...

 

Συντεχνίες στην Κωνσταντινούπολη

Συντεχνίες στην Κωνσταντινούπολη (12/4/2007 v.1) Craft guilds in Constantinople (6/6/2007 v.1)

Οι συντεχνίες ήταν ενώσεις, ή σωματεία, εργαζομένων στις πόλεις, που τελούσαν υπό την εποπτεία του κράτους και απέβλεπαν στην προστασία των συμφερόντων των μελών τους και στη μετάδοση τεχνογνωσίας (διά της μαθητείας), ενώ ασκούσαν και πολιτική επιρροή. Οι συντεχνίες της πρωτεύουσας τελούσαν υπό τον άμεσο έλεγχο του επάρχου της Πόλεως (praefectus Urbi). Καθώς στην πράξη η εξάρτησή τους από το κράτος ήταν περιορισμένη, αποτελούσαν έναν από τους πόλους εξουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Από τις αρχές...

περισσότερα...