Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μέγα Παλάτιον

Συγγραφή : Westbrook Nigel (21/12/2007)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Westbrook Nigel , «Μέγα Παλάτιον»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12206>

Great Palace in Constantinople (15/7/2009 v.1) Μέγα Παλάτιον (15/7/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Μέγα Παλάτιον των Βυζαντινών αυτοκρατόρων ήταν το πρώτο βασιλικό ανάκτορο στην Κωνσταντινούπολη. Ως τέτοιο κατασκευάστηκε στη νεοϊδρυθείσα πρωτεύουσα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στον οποίο αποδίδεται. Παρέμεινε το κύριο αυτοκρατορικό ανάκτορο στην Κωνσταντινούπολη μέχρι και μετά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου (913-959), στου οποίου το έργο Περί βασιλείου τάξεως απαριθμούνται οι αίθουσές του.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-10ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>