Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων

Συγγραφή : Καρακατσάνης Δημήτρης (20/10/2008)

Για παραπομπή: Καρακατσάνης Δημήτρης, «Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10916>

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων (3/8/2009 v.1) Theotokos in Chalkoprateia (3/9/2009 v.1) 

Πηγές

 

Ηλία πρεσβυτέρου και οικονόμου της μεγάλης εκκλησίας περί του γενομένου σημείου εν τω ναώ της υπεραγίας Θεοτόκου της αχράντου, Lackner, W. (ed.), ‘‘Ein byzantinisches Marienmirakel’’, Βυζαντινά 13:2 (1985), σελ. 850-860.

Schoell, R. – Kroll, G. (eds), Novellae Justiniani, Corpus Juris Civilis 3 (Berlin 1895, ανατ. 1968), σελ. 20, νεαρά 3.1 (του 535).

Κωνσταντίνος Ζ´ Πορφυρογέννητος, Περί Βασιλείου Τάξεως, Reiske, J.J. (ed.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris De Cerimoniis aulae byzantinae Ι (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1829), σελ. 31.4-9, 162-167.

Ψευδο-Κωδινός, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, Preger, Τ. (ed.), Scriptores Originum Constantinopolitanarum ΙΙ (Leipzig 1907, ανατ. 1975), σελ. 226-227, 263.

Γεώργιος Mοναχός, Χρονικόν σύντομον, de Boor, C. (ed.) (διορθ. P. Wirth), Georgii monachi Chronicon ΙΙ (Leipzig 1904, ανατ. 1978), σελ. 604.7-12.

Μιχαήλ Γλύκας, Βίβλος Χρονική, Bekker, I. (ed.), Michaelis Glycae Annales (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1836), σελ. 483.3-5.

Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, de Boor, C. (ed.), Theophanis Chronographia Ι (Leipzig 1883, ανατ. Hildesheim 1963), σελ. 98.1-10, 102.10-12.

Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψις Ιστοριών, Bekker, I. (ed.), Georgius Cedrenus Ι (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1838), σελ. 601.15-16, 602.2-6.

Συμεών Μεταφραστής (ως Λέων Γραμματικός), Χρονογραφία, Bekker, I. (ed.), Leonis Grammatici, Chronographia (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1842), σελ. 122.1-4.

Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, Schopen, L. (ed.), Annae Comnenae, Alexias Ι (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1839), σελ. 278.6-10.

Petrus Gyllius, De topographia Constantinopoleos et de illius antiquatibus (Lyon 1561), II.21.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>