Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κωνσταντινούπολη την εποχή της Λατινοκρατίας

Συγγραφή : Rakova Snezhana (5/3/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Rakova Snezhana, «Κωνσταντινούπολη την εποχή της Λατινοκρατίας»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11944>

Константинопол по време на Латинската империя (27/6/2009 v.1) Constantinople in Latin period (27/6/2009 v.1) Κωνσταντινούπολη την εποχή της Λατινοκρατίας (18/10/2009 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

Οι Λατίνοι αυτοκράτορες

1204-1205
: Βαλδουίνος Α΄, κόμης της Φλάνδρας και του Ενό

1206-1216: Ερρίκος της Φλάνδρας και του Ενό, αδελφός του Βαλδουίνου

1217: Πέτρος του Κουρτενέ, σύζυγος της Γιολάντας

1217-1219: Γιολάντα, αδελφή των πρώτων δύο αυτοκρατόρων

1219-1228: Ροβέρτος του Κουρτενέ, γιος της Γιολάντας και του Πέτρου του Κουρτενέ

1228-1261: Βαλδουίνος Β΄, εστεμμένος το 1240, αδελφός του Ροβέρτου του Κουρτενέ

1229-1237: Ιωάννης της Βρυέννης, αντιβασιλέας, πεθερός του Βαλδουίνου Β΄
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>