Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις επιμέρους ενότητες είναι η ίδια με αυτήν που περιγράφεται στην εισαγωγική σελίδα του έργου "Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού". Δεδομένου όμως ότι κάθε γεωγραφική περιοχή που εξετάζεται έχει τις ιδιαιτερότητές της, θεωρήθηκε σωστό να επισημαίνονται τα εκάστοτε μεθοδολογικά στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν.

Με τον όρο "Κωνσταντινούπολη" χαρακτηρίζεται, για τις ανάγκες του έργου, η ευρωπαϊκή κυρίως πλευρά της πόλης της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη, λόγω του ειδικού ιστορικού της βάρους, κρίθηκε πως ήταν απαραίτητο να αποτελέσει ειδικό τόμο.