Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος "τόμος" της ΕΜΕ αφορά αποκλειστικά την Κωνσταντινούπολη, τον διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους υπόλοιπους σε ό,τι αφορά τη θεματική κατηγορία των τοπωνυμίων. Σε αυτήν εντάσσονται, εκτός από τα λήμματα που εξετάζουν την ίδια την πόλη στην ολότητά της κατά τις εκάστοτε χρονικές περιόδους, κάποια λήμματα που είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα εντός του αστικού χώρου (π.χ. "Λιμάνια στην Κωνσταντινούπολη"), είτε αναφέρονται στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης (π.χ. "Φανάρι", "Γαλατάς") και τα χωριά των ευρωπαϊκών ακτών του Βοσπόρου.