Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ως γεγονός ορίζεται κατά σύμβαση:

ένα συμβάν το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • οφείλεται στη δράση, σκόπιμη ή μη, ενός δρώντος υποκειμένου
 • έχει αποτελέσματα, τα οποία θίγουν άμεσα ή έμμεσα ένα ανθρώπινο σύνολο
 • έχει καθορισμένη χρονική αρχή και τέλος
 • λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο τόπο.

το δρων υποκείμενο μπορεί να είναι:

 • φυσική δύναμη
 • κράτος (ως κράτος νοείται κατά σύμβαση κάθε οργανωμένο σύστημα άσκησης πολιτικής εξουσίας)
 • άτομο
 • οικογενειακή ομάδα
 • ομάδα ατόμων
 • κοινωνικό σύνολο

Ειδικότερα, το κοινωνικό σύνολο μπορεί να είναι:

 • εθνική κοινότητα
 • εθνοτική ομάδα
 • επαγγελματική οργάνωση, ομάδα, τάξη
 • θρησκευτική κοινότητα, οργάνωση
 • κοινωνική ομάδα, τάξη
 • πολιτική κοινότητα (σύνολο ανθρώπων με πολιτικά δικαιώματα), οργάνωση
 • σύλλογος
 • τοπική κοινότητα (πόλης, χωριού κλπ.)

Τα γεγονότα θεωρούνται πως έχουν καθορισμένη χρονική αρχή και τέλος, ανεξάρτητα από το αν οι συγκεκριμένες χρονολογίες είναι γνωστές ή όχι.

Ο προσδιορισμός της έναρξης και λήξης του γεγονότος ακολουθεί συγκεκριμένες συμβάσεις και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του γεγονότος. Μία μάχη, για παράδειγμα, θεωρείται ότι αρχίζει με την επίθεση του ενός αντιπάλου εναντίον του άλλου και τελειώνει με την υποχώρηση ή τη συνθηκολόγηση των νικημένων.

Κάποια γεγονότα, όπως η έκδοση νόμων, διαταγμάτων, βιβλίων κλπ. θεωρούνται κατά σύμβαση ότι έχουν στιγμιαίο χρονικό ορίζοντα.

Γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι γνωστός ή όχι.

Ένα γεγονός θεωρείται ότι επηρέασε άμεσα τη ζωή του ελληνισμού, εφόσον:

 • έλαβε χώρα στον υπό εξέταση γεωγραφικό χώρο και
 • είτε το δρων υποκείμενο (εφόσον δεν είναι φυσική δύναμη ή κράτος) ανήκε στο ελληνικό στοιχείο
 • είτε το θιγόμενο κοινωνικό σύνολο ανήκε στο ελληνικό στοιχείο.

Ένα γεγονός θεωρείται ότι επηρέασε έμμεσα τη ζωή του ελληνισμού, εφόσον:

 • έλαβε χώρα εκτός του υπό εξέταση γεωγραφικού χώρου, αλλά το θιγόμενο κοινωνικό σύνολο ανήκε στο ελληνικό στοιχείο του υπό εξέταση γεωγραφικού χώρου

Η βασική πληροφοριακή ψηφίδα είναι το μεμονωμένο γεγονός, δηλαδή το γεγονός εκείνο, το οποίο χαρακτηρίζεται από νοηματική αυτοτέλεια στα πλαίσια της καταγραφής του ιστορικού γίγνεσθαι.