Венецианци в Константинопол

1. Периодът от X до XII в

Венецианските търговци се установяват в Константинопол вероятно още през ІХ в., малко след търговците от друг италиански град Амалфи. Първата грамота (хрисовул, златопечатник), издадена от византийските императори Василий ІІ и Константин VІІІ, с която се дават привилегии на венецианските търговци, пътуващи до Константинопол, датира от март 992 г1 Тя слага началото на дълга поредица от привилегии, издавани от византийските императори в полза на италианските търговци (от Венеция, Генуа и Пиза), развиващи дейността си на територията на империята и в нейната столица. Моделът за даване на търговски привилегии чрез грамоти се запазва до края на Византия, възприема се и от нейните славянски съседи и след това преминава и в Османската империя.

За съществуването на венециански квартал в Константинопол най-важен документ е златопечатникът на Алексий I Комнин от 10822. Освен почетните титли, отредени за дожа и за венецианския патриарх в Градо, най-основната част на документа се отнася до определянето на границите на венецианския квартал3. Той е разположен между градските порти Друнгариос (Odunkapi) и Еврейската порта до пазара в Перама (дн. Balikbazar - рибен пазар), на южния бряг на Златния рог, североизточно от Света София, пресечен от градските стени. Мястото е било известно от дълго време като средище на чуждите търговци (главно евреи) във византийската столица. В квартала се включват няколко къщи, църквата Св. Акиндинос (която е венецианска и отпреди това),4 складове и три пристана за венецианските кораби. Центърът на квартала е Embolum, намиращ се близо до еврейската порта, който представлява портици с покрити търговски площи. Венецианците получават правото да търгуват без никакви мита и такси в границите на империята. По това време се установява правилото мерките и теглилките, използвани от търговците да се пазят именно в църквата Св. Акиндинос и нейните свещници да изпълняват и функциите на нотариуси.5 Алексий І Комнин дава привилегии и право на собствен квартал, разположен на същото място и граничещ с венецианския и на търговците от Пиза (1111 г.). Следващите императори от династията на Коминините потвърждават привилегиите на Венеция. Йоан ІІ Комнин издава две грамоти - през 1126 и 1148, когато отново се определят границите на венецианския квартал като се добавя още един пристан - най-големият Scala Maior (Scala Sancti Marciani). В края на управлението на Мануил Комнин (1143-1180) в Константинопол избухват размирици, израз на антилатинските настроения на населението. Желанието на този император да ограничи монопола на венецианците като даде привилегии и на Генуа (хрисовул от 1170) слагат началото на поредица от размирици във византийската столица. През 1170-1171 г. започват гонения и 10000 венециански търговци от цялата империя са арестувани, а собствеността им конфискувана.6 Охлаждането на отношенията продължава около 10 години, (следват нови погроми и грабежи при Андроник І Комнин) и е преодоляно след множество преговори и непрекъснати искания от страна на венецианците за обезщетения. Император Исаак ІІ Ангел (1185-1195) издава цели три грамоти (1187) в полза на венецианците. През 1189 (по време на ІІІ кръстоносен поход) венецианският квартал се разширява за сметка на генуезците и им се отстъпва още един пристан. По това време в него е включен и дворецът Каламос (или на Вотаниат),7 където са канцелариите на официалните служби. Тъй като търговците на Венеция се ползват с големи данъчни привилегии, това привлича в квартала им и множество други търговци, най-вече евреи. До времето на ІV Кръстоносен поход има оскъдни сведения за организацията на колонията, без да се как се наричат назначените от Венеция представители. Грамотите споменават пратеници и съдии.

2. Четвърти кръстоносен поход и Константинополската империя

Венеция е основен участник в организирането и осъществяването на Четвъртия кръстоносен поход. По време на обсадата на Константинопол през август 1203 г. избухва голям пожар и гърците разграбват кварталите на чуждите търговци. Но веднага след превземането на византийската столица на 12 април 1204 и разграбването на нейните богатства, разпределени между венецианци и кръстоносци, започва периодът на венецианското господство. Дожът Енрико Дандоло (1197-1205) става господар на една четвърт от територията на Византия и от самия Константинопол (quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae). След смъртта му управителят на венецианските владения се избира от Сената на Венеция и е наречен подеста./podesta/

По времето на Латинската империя в Константинопол (1204-1261) венецианският подеста (Марино Зено, Якопо Тиеполо) придобива изключително влияние. Той изземва функциите на външен министър на цялата империя, отделно от това се занимава и с търговските и военните дела, организирайки морската защита на кратковременната империя на кръстоносците. Забележително е, че той самият, без изключителни правомощия от страна на Сената, сключва договори и издава хрисовули, подписани с червено мастило, подобно на византийските императори: през 1219 с императора на Никея Теодор Ласкарис и през 1220 – с Иконийския султан.8 Организацията на управлението на podesta включва 6 съветници, 5 съдии, 2 камерарии и други служители в канцелариите. По време на латинското господство във владение на венецианците и на представителите на католически ордени преминават множество църкви както в самия Константинопол, така и на отсрещния бряг на Златния рог в Галата. Монополът на венецианците в търговията с Леванта е без конкуренция през този период. Тогава се създава венецианската колониална империя в Източното Средиземноморие.

3. Късновизантийски период XIII-XIV в

След 1261, когато Константинопол отново става столица на възстановената Византия, Венеция изпада в немилост, а за да неутрализира голямото й влияние император Михаил VІІІ Палеолог фаворизира генуезците, отстъпвайки им място в Галата, където те създават цветуща укрепена колония. Венецианската колония в Константинопол е предадена на генуезците, разрушен е дворецът Каламос и камък по камък е пренесен в Генуа, където от него е построена бана Сан Джорджо. Църквите, които дотогава са владени от венецианците, преминават под генуезка опека и са във властта на архиепископа на Генуа. Това положение продължава и по време на Османската империя. След 1261 г. организация на венецианската колония се променя. Начело е баило9 (от лат. Baiulus – носител, управител) – управител на колонията и постоянен представител на Венеция в Константинопол. Функциите му са да поддържа отношения с византийския император и с другите колонии на чужденци. Вътрешното управление – да следи за нуждите на църквите, които притежават венецианците, да председателства съда, който разрешава споровете между търговците и се събира три пъти седмично на портика на св. Мария или в lobbium – открита галерия на къщата му. Финансовите му задължения – разполага с големи суми, разпорежда се с наследството на починалите венецианци, строг контрол и отчет за приходите на колонията. В окмпетенциите на баилото е и да следи за товара на галерите и прилагането на всички инструкции, които се получават от Венеция (Сената и службата Cinque Savi della Mercanzia). Кварталът на венецианците, въпреки някои опити да бъде преместен в Пера, продължава да съществува и през 13-15 век. Баилото разполага с отделен дворец (и втори в Пера10) палацо, друга е отделена за неговите съветници, а трета е предназначена за склад. Венецианците вече имат 4 църкви.11

Търговията на Венеция със страните около Черноморския басейн е изключително активна, въпреки многобройните войни с Генуа, османските турци и разпространеното пиратство. Галерите от конвоите/convoys пристигат в Константинопол и осъществяват транзит на стоки: от Леванта се изнасят сурова коприна, памук, скъпоценни камъни, дървесина, жито и подправки в големи количества; от Венеция и Западна Европа - платове от Ломбардия и Фландрия, произведения на занаятчийството и стоки на лукса. От 13-15 в. са запазени многобройни документи на канцеларията на баилото в Архива на Венеция.12

4. Османски период

Завладяването на Константинопол от султан Мехмед ІІ през 1453 г. слага край на венецианската колония. Баилото е посечен заедно със семейството му и собствеността на венецианците, както и на другите чужденци е разграбена. След известно време венецианците отново се връщат в Константинопол. Венеция е поддържала всъщност добри отношения с османците и преди падането на Византия. Договорите с Османската империя също запазват привилегиите на нейните търговци, макар и в по-малка степен от византийското време, тъй като Черно море става по-трудно достъпно за търговия. Всички султани потвърждават привилегиите, дадени на венецианците от техните предходници с грамоти, наречени ahidnames, и известни на Запад като capitulations/капитулации (1349, 1403, 1419, 1479, 1482, 1503, 1540, 1567, 1595, 1601). Облекченията в търговския режим се изразяват в това, че всички не-мюсюлмани, които пребивават в Османската империя за известно време са освободени от поголовния данък джизие. Венецианският баило резидира в Пера, където се помещава дворецът му до 1797 г. и е първият в световната история постоянен посланик.13
1. Латински превод на документа вж в Branca, V. (ed.), Storia della civilità veneziana I (Firenze 1979), сс. 195-198· Thomas, G. Tafel, G., Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. 1. Theil (814-1205) (Wien 1856, repr. Amsterdam 1964), сс. 36-39· Nicol, D., Venezia e Bisanzio (Milano 2001), сс. 61-62

2. Nicol, D., Venezia e Bisanzio (Milano 2001), сс. 85-88, бел. 19, където се отбелязва и съответната литература. За различните мнения за датата вж. Francopan, P., “Byzantine Trade privileges to Venice in the Eleventh Century: the Chrysobull of 1092”, Journal of Medieval History 30:2 (2004), сс. 135-160· Jacoby, D., “The Chrysobull of Alexius I Comnenus to the Venetians: the date and the debate”, Journal of Medieval History 28 (2002), сс. 199-204.

3. Balin, M.A., Histoire de la Latinité de Constantinople (Paris 1894), за историческата топография на Константинопол сс. 17-25· Janin, R., Constantinople byzantin. Développement urbain et répertoire topographique (Paris 1964), с. 248. Също така картата на Константинопол в Magdalino, P.,“Medieval Constantinople: Built environment and Urban development”, в Laiou, A. (ed.), The Economic history of Byzantium : from the seventh through the fifteenth century (Dumbarton Oaks Studies 39, Washington, D.C. 2002), σελ. 535 http://www.doaks.org/EconHist/EHB20.pdf

4. Според Жанен църквата Св. Акиндинос е била от самото начало гръцка, Janin, R., Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique (Paris 1964), с. 238

5. Thomas, G. – Tafel, G., Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. 1. Theil (814-1205) (Wien 1856, repr. Amsterdam 1964), σελ. 67-74

6. Nicol, D., Venezia e Bisanzio (Milano 2001), сс. 132-133.

7.  За двореца на Вотаниат Angold, M., “Inventory of the so-called Palace of Botaneiates”, в: Angold, M. (ed.), The Byzantine Aristocracy IX-XIII Centuries (BAR International Series 221, Oxford 1984), сс. 254-266. За фамилията на Каламос вж. Polemis, D.I., The Doukai. A contribution to Byzantine Prosopography (London 1968), σελ. 123-124.

8. Jacoby, D., “The Venetian presence in the Latin Empire of Constantinople”, Jahrbuch der Österreichischen byzantinistik 43 (1993), сс. 141-201· Robbert, L.B., “Rialto businessmen and Constantinople 1204-1261”, Dumbarton Oaks Papers 49 (1995), сс. 43-58.

9. Μαλτέζου, Χ., Ο θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού Βαΐλου (1268-1453) (Αθήναι 1970).

10. Bertelè, T., Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche memorie (Bologna 1932, repr. Padova 2005

11. Janin, R., La géographie ecclésiastique de l'Empire byzantin I: Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecumenique iii: Les Églises et les monastères2 (Paris 1969), сс. 571-573

12. Archivio di stato di Venezia, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli.

13. Bertelè, T., Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche memorie (Bologna 1932, repr. Padova 2005).