Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Διοίκηση

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αυτοκρατορική γραμματεία στην Κωνσταντινούπολη

Αυτοκρατορική γραμματεία στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Constantinople, Imperial Chancellery - Acts - προς ανάθεση

 

Διοικητική οργάνωση στη μεσοβυζαντινή περίοδο

Διοικητική οργάνωση στη μεσοβυζαντινή περίοδο - προς ανάθεση Administrative system in the Middle Byzantine period - προς ανάθεση

 

Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο

Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο (6/6/2007 v.1) Administrative system in the Early Byzantine period (12/4/2007 v.1)

Η διοικητική οργάνωση της πρωτοβυζαντινής περιόδου αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Διοκλητιανό (284-305) και συνεχίστηκαν από τον Κωνσταντίνο (324-337). Αυτές οι μεταρρυθμίσεις διεύρυναν σημαντικά την αυτοκρατορική γραφειοκρατία, ενώ μείωσαν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος των επαρχιών. Ο βασικός στόχος της διοίκησης ήταν να παρέχει την αναγκαία ασφάλεια και να εξασφαλίζει πόρους για τις οικονομικές ανάγκες της αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά το τέλος...

περισσότερα...

 

Διοικητική οργάνωση στην υστεροβυζαντινή περίοδο

Διοικητική οργάνωση στην υστεροβυζαντινή περίοδο - προς ανάθεση Administrative system in the Late Byzantine period - προς ανάθεση

 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη βυζαντινή περίοδο

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη βυζαντινή περίοδο (27/6/2007 v.1) Patriarchate of Constantinople in the Byzantine period (12/4/2007 v.1)

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως διαμορφώθηκε σε άμεση σχέση με την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. Έτσι, ο επίσκοπος της Νέας Ρώμης σταδιακά εξελίχθηκε σε οικουμενικό πατριάρχη. Θεωρητικά, ο πατριάρχης συνεργαζόταν με τον αυτοκράτορα υπό την αρχή της συμφωνίας, της στενής και ειρηνικής συνεργασίας. Αν και μεμονωμένοι πατριάρχες βρέθηκαν ορισμένες φορές να είναι εντελώς παραγκωνισμένοι από ισχυρούς αυτοκράτορες ή να εμπλέκονται σε έντονη αντιπαράθεση με την αυτοκρατορική βούληση, στο μεγαλύτερο...

περισσότερα...

 

Στρατιωτικά σώματα και οργάνωση της άμυνας στην Κωνσταντινούπολη

Στρατιωτικά σώματα και οργάνωση της άμυνας στην Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Organization of defensive system and army units in Constantinople (29/6/2007 v.1)

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που στάθμευαν στην Κωνσταντινούπολη αποτελούνταν κυρίως από τους άνδρες της αυτοκρατορικής φρουράς, οι μονάδες της οποίας κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο ονομάζονταν σχολαί, ενώ κατά τη Μέση τάγματα. Τη φύλαξη των τειχών σε περίπτωση πολιορκίας την αναλάμβαναν μονάδες του τακτικού στρατού που στρατοπέδευε στη Θράκη και τη Βιθυνία, ενώ σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Βασιλεύουσας έπαιζαν και οι πολίτες, κυρίως τα μέλη των συντεχνιών και των δήμων.

περισσότερα...

 

Σύγκλητος στην Κωνσταντινούπολη

Σύγκλητος στην Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Senate in Constantinople (29/6/2007 v.1)

Η Σύγκλητος της Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Α΄ και ενσωμάτωσε τα ανώτερα στρώματα του διοικητικού μηχανισμού της ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ρόλος του σώματος αρχικά υπήρξε σημαντικός, ιδιαίτερα σε περιόδους πολιτικής αστάθειας. Μετά το τέλος του 6ου αιώνα είναι αβέβαιο αν συνέχισε η ανεξάρτητη λειτουργία της Συγκλήτου ως πολιτικού οργάνου. Ωστόσο η συγκλητική τάξη παρέμεινε μια σαφώς διακριτή ομάδα μέχρι και τον 11ο αιώνα και εν πολλοίς ταυτίζεται με την άρχουσα...

περισσότερα...