Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο

Συγγραφή : Dale de Lee Benjamin (23/4/2008)
Μετάφραση : Λουμάκης Σπυρίδων

Για παραπομπή: Dale de Lee Benjamin , «Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11685>

Administrative system in the Early Byzantine period (12/1/2012 v.1) Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο (2/4/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διοικητική οργάνωση της πρωτοβυζαντινής περιόδου αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Διοκλητιανό (284-305) και συνεχίστηκαν από τον Κωνσταντίνο (324-337). Αυτές οι μεταρρυθμίσεις διεύρυναν σημαντικά την αυτοκρατορική γραφειοκρατία, ενώ μείωσαν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος των επαρχιών. Ο βασικός στόχος της διοίκησης ήταν να παρέχει την αναγκαία ασφάλεια και να εξασφαλίζει πόρους για τις οικονομικές ανάγκες της αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά το τέλος της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (161-180) είχε αντιμετωπίσει σχεδόν έναν αιώνα κρίσης, τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και σε εκείνον της ασφάλειας. Οι μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού σκοπό είχαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα, και οι περισσότερες από αυτές επιβίωσαν καθ’όλη τη διάρκεια της πρωτοβυζαντινής περιόδου, έως ότου οι αραβικές κατακτήσεις του 7ου αιώνα οδήγησαν εκ νέου σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Χρονολόγηση

4ος-7ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>