Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Jews in Constantinople (Modern period)

Συγγραφή : Rozen Minna (14/7/2008)

Για παραπομπή: Rozen Minna, "Jews in Constantinople (Modern period)", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10832>

Jews in Constantinople (Modern period) (26/6/2007 v.1) Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (Νεότεροι Χρόνοι) - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

A student of the history of the Jewish community of Istanbul will usually obtain a picture of this community based on a contemporary perspective. By and large, it will be a history of a Sephardic community that has undergone a lengthy process of Ottoman Turkish and oriental acculturation. This paper will try to offer, albeit in a nutshell, a view of Istanbul Jewry in the Ottoman period from a Romaniot perspective, based on a variety of sources. The Romaniots were descendants of the Byzantine Greek-speaking Jews dwelling in the Ottoman Empire, who, in the course of some three hundred years since the settlement of Iberian Jews in Istanbul (1492-1560), were assimilated by the newcomers from Spain and Portugal.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Constantinople (Istanbul)

Χρονολόγηση

15th – 20th century

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>