Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Hippodrome

Author(s) : Barker John (1/8/2008)

For citation: Barker John, "Hippodrome", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10875>

Hippodrome (1/20/2012 v.1) Ιππόδρομος (1/27/2012 v.1) 
 

1. Topography

The hippodrome was one of five types of places of public entertainment in cities of Antiquity. The odeon (recital hall) was comparatively small in size and capacity, and was the only one roofed over. The others, open to the sky, differed in functions: the theater (theatron), semi-circular in shape, intended for various stage presentations; the amphitheater (amphitheatrum or "double theater"), elliptical in shape, developed by the Romans for gladiatorial and animal spectacles; the stadium (stadion), a hair-pin rectangle in shape (with one end curved), intended for foot-racing; and the hippodrome (Roman circus), of essentially the same shape, but larger, for horseback or chariot races. All forms had seating of tiered stone benches built over internal vaulting. Their respective functions could sometimes overlap.

Constantinople's Hippodrome, imitating Rome's archetypal Circus Maximus, was among the largest. In its Byzantine form, it measured somewhere between 450 and 480 meters in length, 117 meters in external width and about 80 meters in internal width. Its estimated seating capacity was 100,000.1 The southwestern semicircular end (the sphendone, from "sling") was topped by a colonnade. At the straight (northeast) end, there were twelve gates (carceres; kankella, thyrai) that could be opened mechanically at the same moment. On a tower over these gates stood the famous four bronze horses carried off by the Venetians after 1204 and placed over the portal of the San Marco Basilica.2 At about the midpoint on the eastern side, above the seats, was the imperial box (kathisma), which connected to the Great Palace complex behind it. Down the center of the arena ran the barrier wall, or spina (euripos),3 around which the races were run in counterclockwise course. At each end of the spina was a turning-post or meta (kampter), and along this barrier were mounted various ornaments, as well as frames each holding the pivotable metal figures of seven dolphins, which could be rotated in turn to mark the running of the seven laps in each race. These races, held at regular points each year, were run by charioteers, each in a quadriga, a two-wheeled car pulled by a team of four horses. Between races, acrobats, dancers, and musicians offered entertainment.4

2. Early History

Structurally, the Hippodrome predates Constantinople itself. The ancient Greek city of Byzantium, destroyed by Septimius Severus (193-211) for its disloyalty, was rebuilt by him in 203. His gigantic supporting masonry can still be seen beneath the Hippodrome's sphendone on its sloping south hill. The Severan Hippodrome was left unfinished. It was expanded and completed in the context of the transformation by Constantine the Great (324-337) of old Byzantium into his new capital of Constantinople, finished in 330.5

Constantine was followed by his successors in adorning the Hippodrome's spina with sculptural treasures from around the empire, imitating the Circus Maximus.6 There were notable bronze statues, and in the center was placed at some point the great bronze Serpent Column that had been dedicated at Delphi in honor of the Greek victory over the Persians in 479 B.C.7 The original meanings of these monuments were not always understood fully: the Serpent Column itself was for a while fitted out as a fountain.

To its north, meanwhile, an Egyptian obelisk had been placed. It was originally one of a pair set up near Thebes by Pharaoh Thutmose III in the 5th c. B.C. Its sister was mounted in the Circus Maximus in Rome, while this one was brought to Constantinople. It was shattered in transit, but in 390 the surviving upper third was set up in honor of Emperor Theodosius I (379-395), atop a base carved with triumphal scenes showing the Emperor and his sons, plus scenes of the obelisk's erection.8

At the other side of the Serpent Column was constructed, probably also in the fourth century, a built-up masonry obelisk. In the sixteenth century a French traveller gave named it the "Colossus" because of an inscription--comparing it to the ancient Colossus of Rhodes--set on it by Emperor Constantine VII Porphyrogenitos (913-959), to whom this obelisk has also been erroneously attributed.

3. Functions and Institutions

3.1. The Hippodrome in Constantinople's imperial ideology

In the transformation of the city from Byzantium to his new capital, Constantine focused on the adornment of the monumental core of the city, first by finishing the Severan projects. The monumental development that included the emboloi, the Tetrastoon, the Basilica, the Baths of Zeuxippos and the Hippodrome became the cornerstone of the Constantinian plan. The Constantinian manipulations of the extant Severan buildings created a monumental set of interrelated yet independent public spaces that responded to and defined public urban life. By concentrating five major imperial foundations (the Augustaion, the Basilica, the Hippodrome, the Great Palace and the Baths of Zeuxippos) in a relatively confined area, Constantine sought to give a monumental expression of the romanitas of the urban character of the city: the overarching magnificence of Rome, its empire and its institutions. The Hippodrome and its associated palace was the manifestation of a singularly Roman mentality; it was a combination evident in the Tetrarchic capitals of the Roman world that derived ultimately from the relationship between the Circus Maximus and the imperial residence at Rome. The image of romanitas conjured by the city’s institutions and monuments was at once general and specific. On the one hand, places as the Hippodrome and the Zeuxippos created a sense of participation in the Roman imperial experience. On the other hand, the specific conjunction of Hippodrome and Palace created a more specifically Roman link that bound Constantinople directly and intimately to the city of Rome, transforming it into the New Rome.9

3.2. The Hippodrome as a politcal institution

In ancient cities, the theaters were places of lively public assembly as well as entertainment. As proto-Byzantine Constantinople took shape, it developed none of the old open-air theaters, so the Hippodrome became the city's largest place of regular public assembly, as part of an integrated complex. To its northeast lay the great square of the Augustaion, around which stood major public and governmental buildings. Beyond that was the Patriarchate and the Great Church of Hagia Sophia, site of the Empire's spiritual ceremonial. While the adjacent Great Palace housed court ceremonial, the Hippodrome was the place for political ceremonial. Here, and only here, the Emperor faced the mass of urban populace during regular festivities. Here new Emperors were presented, important executions carried out (e.g., of the general Narses by Emperor Phokas in 603) and celebrations were held (e.g., the triumph the general Belisarius under Justinian in 534). It was an essential point for triumphal imperial ideology since it enabled the association of racing games with the imperial triumphs; this theme occurs frequently in the imperial iconography and was manifested in the Obelisc of Theodosios I, on the base of which the scene with the emperor presiding the games is juxtaposed with scenes of imperial triumph over the barbarians. Popular acclamations in the Hippodrome extoled imperial omnipotence as a ritual, in which the main actor was the populace and which remained lively even at a later era, as shown by the Book of Ceremonies.10

Moreover, the racing operations generated the only institutions allowing some active popular participation. These were the famous demes, the circus factions. Transplanted from Rome to Constantinople (and matched in other cities) were the four fan-clubs, identified by colors, that supported the professional chariot racers, often widely acclaimed celebrities. The two minor factions, the Whites (Leukoi*) and the Reds (Rousioi*) were overshadowed and virtually subsumed by the two major ones the Blues (Venetoi*) and the Greens (Prasinoi*). Each faction (factio; meros*, demos*) had reserved seats on the western side of the Hippodrome, opposite the kathisma and on either side of the finish-line, plus club-houses and facilities in the vicinity. As the demes (especially the Greens and the Blues) grew in importance and developed their characteristic features as kinds of political parties, the Hippodrome became a place where the populace ventilated its opinion and staged politically charged acclamations, assuming opposing identities in court partisanship, in social-class ties, and in the highly explosive religious controversies of the day. In order to secure the popular support they needed, emperors often found themselves driven to favour one or other of the demes, whose intervention more than once proved crucial for imperial politics.11

Their unruliness reached a peak in January 532 when they temporarily joined forces in the so-called Nika Riots. For nineteen days they defied the Emperor Justinian (527-565), raged destructively through the city, and tried to dethrone him. The disturbances were suppressed only when some 30,000 rioters were caught in the Hippodrome and massacred. Briefly curtailed, the factional disturbances recurred in the seventh century, but the organizations were reduced to increasingly ceremonial functions by the eighth century, their titular leaders serving tame ritual roles. In fact, the factions' supposed status as substitute "political parties" in their heyday has been exaggerated: their actual members were never more than a fraction of the populace, and, despite a few neighborhood functions, they were little more that rowdy sports clubs.

4. Later History

If the factions were diminished, the popular taste for chariot racing was not reduced, despite long opposition from the Church. As the sport waned and disappeared in the Empire's remaining cities, it persisted as a popular distraction in the capital until final disruption by the Fourth Crusade (1202-04). Visitors in the twelfth century still reported the spectacles offered there. Nevertheless, competition to the old sport came from alternative entertainments, such as Western-style tournaments, particularly favored by the Latin-admiring Emperor Manuel I (1143-1180).12 Grimmer function was served when the urban mob presided over the savage torture and execution of deposed Emperor Andronikos I (1183-1185). Already decrepit structurally, the Hippodrome began to fall into decay during the Latin occupation (1204-61), its treasures and decorations looted or destroyed by the Crusaders. In Byzantium's two final centuries the Hippodrome became a ruin, though still used occasionally for equestrian jousts.

When the Ottoman Turks took the city in 1453, they left the site open, using it as an exercise area called the Atmeydani ("the Field of Horses"). But the sphendone colonnade was pulled down in 1550, while the old seating structures were gradually encroached upon and cannibalized by new Turkish buildings (e.g., Ibrahim Pasha's Palace in the sixteenth century, Sultan Ahmet I's "Blue Mosque" in the seventeenth). In 1700 some rowdy members of a Polish diplomatic delegation decapitated the Serpent Column, carrying off its top; though the upper head of one of the three serpents has survived in the Archaeological Museum of Istambul. In 1890 the French designer Bouvard began re-designing a reduced park within the old Hippodrome space. This design was completed after a decade at the northeast corner with the elaborate fountain donated to Sultan Abdul Hamit II by Kaiser Wilhelm II in honor of his visit to the city in 1895. Some scattered excavations around the area have revealed small traces of the Hippodrome and its surroundings. But this park, an undeniably lovely public place, still incorporates at its center the two obelisks and the trunk of the Serpent Column.

1. For an estimation on the Hippodrome's dimensions according to the sources, see Guilland R., «Etude sur l'Hippodrome de Byzance: Les dimensions de l’hippodrome», Byzantinoslavica, 31.1 (1970), pp. 1-11. For a general outline of its history, see Müller-Wiener W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Byzantion – Konstantinupolis – Istanbul bis zum Beginn d. 17. Jh. (Tübingen 1977), pp. 64-71.

2. Guberti Basset S., «The Antiquities in the Hippodrome in Constantinople», Dumbarton Oaks Papers 45 (1991), p. 89; Basset S., The Urban Image of Late Antique Constantinople (Cambridge 2004), pp. 222-3, with reference to the Byzantine sources.

3. On the ambiguity of Byzantine sources regarding the term «euripus», see Mango C., «L'Euripe de l'hippodrome de Constantinople», Revue des Études Byzantines 7 (1949-1950), pp. 180-193.

4. Guilland R., «Etude sur l'Hippodrome de Byzance: Les spectacles de l’hippodrome», Byzantinoslavica, 27.2 (1970), pp. 289-307.

5. Guilland R., «Etude sur l'Hippodrome de Byzance: l’hippodrome de Sévère et l'Hippodrome de Constantine le Grand», Byzantinoslavica 31 (1970), pp. 182-188.

6. Basset S., The Urban Image of Late Antique Constantinople (Cambridge 2004), p. 25, fig. 4. For a list of the antique statues in the Hippodrome, with reference to the Byzantine sources, see pp. 212-32.

7. Basset S., The Urban Image of Late Antique Constantinople (Cambridge 2004), pp. 224-7.

8. Basset S., The Urban Image of Late Antique Constantinople (Cambridge 2004), p. 219-22.

9. Dagron G., Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451 (Paris 21984), pp. 328-30; Basset S., The Urban Image of Late Antique Constantinople (Cambridge 2004), p. 23, 26-8.

10. Dagron G., Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451 (Paris 21984), pp. 311-2.

11. Dvornik F., «The Circus Parties in Byzantium: Their Evolution and Suppression», Byzantina-Metabyzantina 1 (1946), pp. 124-5; see also Cront G., «Les Dèmes et les partis politiques dans l'Empire byzantin aux Ve-VIIe siècles», Revue des Etudes Sud-Est Européennes 7 (1969), pp. 671-674

12. Janin R., Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique (Paris 21964), pp.184-5.

     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>