Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιππόδρομος

Συγγραφή : Barker John (8/1/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Barker John, «Ιππόδρομος»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11746>

Hippodrome (20/1/2012 v.1) Ιππόδρομος (27/1/2012 v.1) 

Πηγές

 

Ζώσιμος, Ιστορία Νέα II 30-1, Paschoud, F. (επιμ.), Zosime. Histoire Nouvelle 1 (Paris 1971).

Ιωάννης Μαλάλας, Χρονογραφία, Dindorf, L. (επιμ.), Ioannis Malalae chronographia (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1831), σελ. 320.

Πασχάλιον Χρονικόν, Dindorf, L. (επιμ.), Chronicon paschale 1 (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1832), σελ. 495, 528-530, 594, 610, 620, 626.

Παραστάσεις Σύντομοι Χρονικαί 5, 60, 61, Preger, T. (επιμ.), Scriptores Originum Constantinopolitanarum I (Leipzig 1901, ανατ. 1975), σελ. 21, 59, 60.

Παλατινή Ανθολογία XVI. 345, XV. 51, Beckby, H. (επιμ.), Anthologia Graeca 42 (Munich 1968).

Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, Έκθεσις περί βασιλείου τάξεως, Reiske, J.J. (επιμ.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1829-1830) [Έκδοση σχολιασμένη και μερικώς μεταφρασμένη στα γαλλικά, Vogt, A. (επιμ.), Le livre des cérémonies 1-2 (Paris 1935-1939, ανατ. 1967).

Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική διήγησις, van Dieten, J. (επιμ.), Nicetae Choniatae historia (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis 11.1, Berlin 1975), 119, 519, 649-51, 653.

Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός, Ιστορίαι, Schopen, L. (επιμ.), Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri iv 1 (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1828), σελ. 205.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>