Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί)

Συγγραφή : Kostenec Jan , (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher (21/12/2007)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη (30/6/2008)

Για παραπομπή: Kostenec Jan, (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher, «Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11781>

Church of Sts Sergios and Bakchos (Küçük Ayasofya Camii) (28/12/2008 v.1) Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί) (28/6/2007 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ebersolt J., Thiers A., Les Églises de Constantinople, Paris 1913

Müller-Wiener W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Byzantion – Konstantinupolis – Istanbul bis zum Beginn d. 17. Jhs., Tübingen 1977

Bardill J., "The Church of Sts Sergius and Bacchus in Constantinople and the Monophysite Refugees", Dumbarton Oaks Papers, 54, 2000, 1-11

Grossmann P., "Beobachtungen zum ursprünglichen Grundriss der Sergios- und Bakchoskirche in Konstatinopel", Istanbuler Mitteilungen, 39, 1989, 153-159

Mathews T.F., The Early Churches of Constantinople. Architecture and Liturgy, University Park, Pennsylvania – London 1971

Sanpaolesi P., "La chiesa dei Ss. Sergio e Bacco di Constantinopoli", Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, 19, 1961, 116-180

Svenshon Η., Stichel R.H.W., "Neue Beobachtungen an der ehemaligen Kirche der Heiligen Sergios und Bakchos (Küçük Ayasofya Camisi) in Istanbul", Istanbuler Mitteilungen, 50, 2000, 389-411

Alchermes J.D., "Art and Architecture in the Age of Justinian", Maas M. (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian, Cambridge – New York 2005, 343-375

Mango C., "The Church of Saints Sergius and Bacchus at Constantinople and its alleged tradition of ocragonal palatine churches", Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 21, 1972, 189-193

Mango C., "The Church of Sts Sergius and Bacchus once again", Byzantinische Zeitschrift, 68, 1975, 385-392

Kostenec J., "South façade of Sts. Sergius and Bacchus (Küçük Ayasofya Camii) in Istanbul", BOREAS, 28-29, 2005-2006, 105-114, pls. 33-39

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>