Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718)

Συγγραφή : Radic Radivoj (18/8/2008)
Μετάφραση : Radic Radivoj (18/8/2008)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, "Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718)", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12407>

Две арабљанске опсаде Цариграда (674-678; 717/718) (11/1/2008 v.1) Δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες (674-678, 717/718) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718) (8/4/2008 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Lilie R.J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert, München 1976, Miscellanea Byzantina Monacensia 22

Успенский Ф.И., История Византийской империи, т. 1–3, Москва - Ленинград 1913-1948, СПБ

Кулаковский Ю., История Византии. Том 3. 602-717, Киев 1915

Brooks E.W., "The campaign of 716-718 from Arabic Sources", Journal of Hellenic Studies, 19, 1899, 19-31

Guilland R., "L’Expedition de Maslama contre Constantinople (717-718)", Études byzantines, 1959, 109-133

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>