Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων

Συγγραφή : Μουστάκας Κωνσταντίνος (22/7/2008)

Για παραπομπή: Μουστάκας Κωνσταντίνος, «Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10830>

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων (26/11/2011 v.1) Ecclesiastical controversies in Palaiologan period (26/11/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εποχή των Παλαιολόγων διακρίνεται, μεταξύ άλλων, από την αναζωπύρωση των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών διενέξεις, το οποίο κατά τις προγενέστερες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας, από τη λήξη της εικονομαχίας και εξής, είχε σχετικά ατονήσει. Οι θρησκευτικές και εκκλησιαστικές συγκρούσεις απoτέλεσαν μείζονα πολιτικά ζητήματα, με προεκτάσεις σε επίπεδο κοινωνικών συσχετίσεων και αντιπαραθέσεων. Οι τρεις κυριότερες θρησκευτικές έριδες της εποχής είναι με τη σειρά εμφάνισής τους: το αρσενιατικό σχίσμα, το ζήτημα της ένωσης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το ζήτημα του ησυχασμού.

Χρονολόγηση

13ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>