Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Θρησκεία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ecclesiastical Councils in Constantinople

Ecclesiastical Councils in Constantinople - προς ανάθεση

 

Εκκλησιαστικές έριδες στη μεσοβυζαντινή περίοδο

Εκκλησιαστικές έριδες στη μεσοβυζαντινή περίοδο - προς ανάθεση Ecclesiastical controversies in the Middle Byzantine period - προς ανάθεση

 

Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών

Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών  (12/4/2007 v.1) Ecclesiastical controversies in Komnenian period (4/6/2007 v.1)

Πέρα από τις εξωτερικές απειλές, η δυναστεία των Κομνηνών (1081-1185) βρέθηκε συχνά στην ανάγκη να αντιμετωπίσει και διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό του κράτους, πολλά από τα οποία περιστρέφονταν γύρω από εκκλησιαστικές ή θρησκευτικές έριδες. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούσαν είτε παλαιότερες αιρέσεις (Παυλικιανισμός, Μεσσαλιανισμός κ.λπ.) είτε σύγχρονα ζητήματα που είχαν ανακύψει την εποχή των Κομνηνών (έρις περί των ιερών σκευών, Ιωάννης Ιταλός κ.ά.)

περισσότερα...

 

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων (12/4/2007 v.1) Ecclesiastical controversies in Palaiologan period (4/6/2007 v.1)

Η εποχή των Παλαιολόγων διακρίνεται, μεταξύ άλλων, από την αναζωπύρωση των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών διενέξεις, το οποίο κατά τις προγενέστερες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας, από τη λήξη της εικονομαχίας και εξής, είχε σχετικά ατονήσει. Οι θρησκευτικές και εκκλησιαστικές συγκρούσεις απoτέλεσαν μείζονα πολιτικά ζητήματα, με προεκτάσεις σε επίπεδο κοινωνικών συσχετίσεων και αντιπαραθέσεων. Οι τρεις κυριότερες θρησκευτικές έριδες της εποχής είναι με τη σειρά εμφάνισής τους: το...

περισσότερα...

 

Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944

Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944 (14/10/2005 v.1) Mandylion, Transfer of, 944 (9/2/2006 v.1)

Το ιερό Mανδήλιο, ένα τεμάχιο υφάσματος όπου σύμφωνα με την παράδοση είχε αποτυπωθεί θαυματουργικά το πρόσωπο του Ιησού, φυλασσόταν αρχικά στην Έδεσσα της Συρίας ως αχειροποίητη εικόνα του Χριστού. Στις 15 Αυγούστου 944 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως πολύτιμο ιερό λείψανο του οποίου η λατρεία απέκτησε πολιτικές προεκτάσεις. Η άφιξή του στην πρωτεύουσα εξελίχθηκε σε θρησκευτική πανήγυρη και εορταζόταν κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου.

περισσότερα...

 

Κωνσταντινούπολη ως κέντρο λατρείας

Κωνσταντινούπολη ως κέντρο λατρείας - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Constantinople as worship centre - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η πρωτεύουσα του Βυζαντίου φιλοξενούσε πιθανότατα το μεγαλύτερο αριθμό και τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κειμήλια της Χριστιανοσύνης. Στο πέρασμα των αιώνων οι αυτοκράτορες κατέβαλλαν προσπάθειες να συγκεντρώσουν αυτά τα ιερά κειμήλια στις πολυάριθμες εκκλησίες της Πόλης και να εξασφαλίσουν τη λατρεία τους. Τα αντικείμενα της τεράστιας συλλογής της Κωνσταντινούπολης είχαν ποικίλες τύχες: άλλα κειμήλια εκλάπησαν, άλλα καταστράφηκαν, δωρήθηκαν ή πωλήθηκαν.

 

Λατρεία της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη

Λατρεία της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Worship of Virgin Mary in Constantinople - προς ανάθεση

 

Μοναχοί και μοναστήρια στη μέση και τη ύστερη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Μοναχοί και μοναστήρια στη μέση και τη ύστερη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Monks and monasteries in Middle and Late Byzantine Constantinople - προς ανάθεση

 

Μοναχοί και μονές στην πρώιμη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Μοναχοί και μονές στην πρώιμη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Monks and monasteries in early Byzantine Constantinople - προς ανάθεση Ранневизантийское монашество в Константинополя (8/2/2007 v.1)

Το λήμμα αναφέρεται στην εμφάνιση και την πρώτη περίοδο της ιστορίας του μοναχισμού στην Κωνσταντινούπολη. Οι πρώτοι μοναχοί και τα μοναστήρια εμφανίζονται εδώ με μία αισθητή/αρκετή καθυστέρηση — στα μέσα του 4ου αι. O ορθόδοξος μοναχισμός, όμως, άρχισε να αναπτύσσεται μόλις από την εποχή του Θεοδοσίου Α (379-395). Τον 5ο και το 6ο αι. ο μοναχισμός της βυζαντινής πρωτεύουσας αποτέλεσε ένας από τους βασικότερους υποστηρικτές/πυρήνες/προμαχώνας της ορθοδοξίας και αγωνιστής κατά των αιρέσεων και...

 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη βυζαντινή περίοδο

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη βυζαντινή περίοδο (27/6/2007 v.1) Patriarchate of Constantinople in the Byzantine period (12/4/2007 v.1)

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως διαμορφώθηκε σε άμεση σχέση με την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. Έτσι, ο επίσκοπος της Νέας Ρώμης σταδιακά εξελίχθηκε σε οικουμενικό πατριάρχη. Θεωρητικά, ο πατριάρχης συνεργαζόταν με τον αυτοκράτορα υπό την αρχή της συμφωνίας, της στενής και ειρηνικής συνεργασίας. Αν και μεμονωμένοι πατριάρχες βρέθηκαν ορισμένες φορές να είναι εντελώς παραγκωνισμένοι από ισχυρούς αυτοκράτορες ή να εμπλέκονται σε έντονη αντιπαράθεση με την αυτοκρατορική βούληση, στο μεγαλύτερο...

περισσότερα...