Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βυζαντινές πηγές για την Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Ανδριοπούλου Βέρα (4/3/2008)

Για παραπομπή: Ανδριοπούλου Βέρα, «Βυζαντινές πηγές για την Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10844>

Βυζαντινές πηγές για την Κωνσταντινούπολη (3/1/2012 v.1) Byzantine Sources on Constantinople (7/1/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο Α’, στη θέση του Βυζαντίου, αρχαίας μεγαρικής αποικίας. Ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως το 1453, η πόλη αποτέλεσε σύμβολο της βυζαντινής ταυτότητας και επιβίωσης. Οι πληροφορίες από τις γραπτές πηγές είναι πολλές και ποικίλες για το πώς και σε ποιο βαθμό οι Βυζαντινοί συγγραφείς περιέγραφαν την Κωνσταντινούπολη και ενδιαφέρονταν να καταγράψουν λεπτομέρειες για την πόλη. Η χρονολογική και θεματική παρουσίαση των κυριότερων πηγών επιτρέπει να διαφανεί ευκολότερα η ποικιλομορφία των πηγών κατά τις τρεις βασικές περιόδους της βυζαντινής ιστορίας.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>