Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Άγιος Πολύευκτος

Συγγραφή : Φιολιτάκη Πηνελόπη (4/1/2008)

Για παραπομπή: Φιολιτάκη Πηνελόπη, «Άγιος Πολύευκτος», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10917>

Άγιος Πολύευκτος (11/12/2008 v.1) St. Polyeuktos (3/6/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ναός του Αγίου Πολυεύκτου χτίστηκε από την αριστοκράτισσα και πολιτική αντίπαλο του Ιουστινιανού Α΄, Ανικία Ιουλιανή. Εγκαινιάστηκε το 527· επρόκειτο για ένα μεγάλων διαστάσεων οικοδόμημα, ενδεχομένως τρουλαίο, με λαμπρότατο εσωτερικό διάκοσμο, που εξέφραζε τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ανικίας. Είναι βέβαιο ότι ο Ιουστινιανός επιδίωκε, με την ανέγερση της Αγίας Σοφίας, να επισκιάσει αυτό το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα και την κτήτορά του. Ο ναός του Αγίου Πολυεύκτου καταστράφηκε γύρω στο 12ο αιώνα και αρχιτεκτονικά του μέλη μεταφέρθηκαν από τους Σταυροφόρους στη Δύση με την άλωση του 1204. Η θεμελίωσή του και κατάλοιπα του διακόσμου του, ιδίως των γλυπτών μερών, ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές που ξεκίνησαν τη δεκαετία του '60 στην περιοχή Saraçhane της σημερινής Κωνσταντινούπολης.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, περιοχή Saraçhane

Χρονολόγηση

524 - τέλος 12ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>