Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Rakova Snezhana (2/4/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη , Μπάνεβ Γκέντσο

Για παραπομπή: Rakova Snezhana, «Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11679>

Венецианци в Константинопол (26/6/2007 v.1) Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη (26/6/2007 v.1) Venetians in Constantinople (12/5/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρουσία των Βενετών στην Κωνσταντινούπολη μαρτυρείται για περίπου χίλια χρόνια – από τις αρχές του 9ου αιώνα μέχρι τον 18ο. Παρά την αλλαγή της εξουσίας –το βυζαντινό κράτος αρχικά, το οθωμανικό στη συνέχεια– η ενετική συνοικία στην Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, στην ανάπτυξη του οποίου συνέβαλαν κυρίως οι Ενετοί έμποροι. Ο Βενετός βάιλος ήταν ο εκπρόσωπος της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, που προστάτευε τα συμφέροντα των πολιτών της, και ο πρώτος μόνιμος πρεσβευτής στην ιστορία.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

9ος-18ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>