Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Άγιοι Απόστολοι

Συγγραφή : Ball Amanda (9/6/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Ball Amanda, «Άγιοι Απόστολοι»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11763>

Holy Apostles (8/9/2009 v.1) Άγιοι Απόστολοι (18/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων ήταν η δεύτερη πιο σημαντική εκκλησία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, μετά την Αγία Σοφία. Επί Ιουστινιανού Α΄, το σταυρόσχημο κτήριο του 4ου αιώνα είχε ερειπωθεί και αντικαταστάθηκε από ένα άλλο οικοδόμημα, επίσης σταυρόσχημο, με πέντε τρούλους. Χρησιμοποιήθηκε ως τόπος ταφής των αυτοκρατόρων μέχρι το 1028 και κατεδαφίστηκε μετά την οθωμανική κατάκτηση το 1453, προκειμένου να ανεγερθεί το Fatih Camii στον ίδιο χώρο. Το 2001, ανακαλύφθηκαν στα θεμέλια του Fatih Camii οικοδομικά κατάλοιπα που πιθανότατα ανήκουν στο βυζαντινό ναό, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα να προχωρήσει η έρευνα για το μνημείο αυτό, που θεωρούνταν χαμένο.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Υδραγωγείο του Ουάλεντος, στη σημερινή θέση του Fatih Camii

Χρονολόγηση

4ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>