Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παλάτι Μαγναύρας

Συγγραφή : Kostenec Jan (4/6/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kostenec Jan, «Παλάτι Μαγναύρας»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12437>

Palace of Magnaura (12/7/2011 v.1) Παλάτι Μαγναύρας (12/7/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Μαγναύρα χρησίμευε ως αίθουσα ακροάσεων στο Μέγα Παλάτιο των Βυζαντινών αυτοκρατόρων της Μέσης Βυζαντινής περιόδου και βρισκόταν κοντά στη Χάλκη, την κύρια πύλη του Μεγάλου Παλατιού. Αναφέρεται πρώτη φορά το 531 και αρχικά πρέπει να λειτουργούσε είτε ως κτήριο της Συγκλήτου είτε ως αίθουσα υποδοχής στο μέγαρο του μαγίστρου των βασιλικών οφφικίων, του επικεφαλής της αυτοκρατορικής διοίκησης κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, του οποίου η επίσημη κατοικία βρισκόταν εντός του ανακτόρου. Η τελευταία αναφορά στη Μαγναύρα γίνεται στο έργο Περί βασιλείου τάξεως, μια συλλογή των τελετουργικών της αυλής κατά το 10ο αιώνα.

Τοπογραφικός εντοπισμός

Μέγα Παλάτιον, ανατολικά του Αυγουσταίου και βορειοανατολικά της Χαλκής Πύλης

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

6ος-10ος αι. (τελευταία αναφορά)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>