Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Ανδριοπούλου Βέρα

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, «Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12462>

La société constantinopolitaine à l'époque protobyzantine (13/1/2012 v.1) Society in the Early Byzantine Constantinople (13/1/2012 v.1) Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (28/5/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης δεν κατέστησε την πόλη αυτόματα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες αναγκάστηκαν να προσελκύσουν τον πληθυσμό με τη διανομή σίτου. Ο Κώνστας έδωσε αποφασιστική ώθηση, εγκαθιστώντας στην πόλη έπαρχο και σύγκλητο με πλήρη δικαιώματα, η οποία προσέλκυσε μέρος της αριστοκρατίας των πόλεων της Ανατολής. Η μόνιμη παρουσία του αυτοκράτορα στην πόλη επέτρεψε τη δημιουργία ισχυρής διοικητικής οργάνωσης που στηριζόταν σε μεγάλο αριθμό αξιωματούχων. Η ίδρυση του Πατριαρχείου ομοίως δημιούργησε μια ομάδα πολυπληθή, ενώ η πόλη είχε πολλούς μοναχούς, ιδιαίτερα από το τέλος του 4ου αιώνα, και άλλες θρησκευτικές ομάδες. Τεχνίτες και έμποροι εγκαταστάθηκαν εκεί, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτής της νέας ελίτ.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-6ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>