Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δήμοι της Κωνσταντινούπολης

Συγγραφή : Radic Radivoj (23/7/2008)
Μετάφραση : Radic Radivoj (21/7/2008)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Δήμοι της Κωνσταντινούπολης», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11950>

Деме у Цариграду (27/6/2007 v.1) Demoi in Constantinople (26/1/2012 v.1) Δήμοι της Κωνσταντινούπολης (26/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Ιππόδρομος υπήρξε σημαντικό κέντρο της δημόσιας ζωής της Κωνσταντινούπολης. Οι ρωμαϊκές φατρίες του Ιπποδρόμου στην Κωνσταντινούπολη ονομάστηκαν δήμοι, ξεκίνησαν ως παρατάξεις οπαδών, δηλαδή αθλητικά σωματεία, αλλά σύντομα απέκτησαν και πολιτικό χαρακτήρα. Οι δύο ισχυρότεροι δήμοι ήταν οι Βένετοι (γαλάζιοι) και οι Πράσινοι. Σχετικά με τη συγκρότηση των δήμων, φαίνεται ότι τους διέκριναν κοινωνικά και θρησκευτικά στοιχεία. Εκφραστές μιας τάσης για πολιτική ελευθερία που είχε μεγάλη παράδοση στις πόλεις της Αρχαιότητας, οι δήμοι απέκτησαν μεγάλη ισχύ ανάμεσα τον 5ο και τον 7ο αιώνα και ήρθαν συχνά σε σύγκρουση με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και μεταξύ τους. Στους μετέπειτα αιώνες έχασαν σταδιακά τη σημασία τους και συμμετείχαν μόνο στις μεγαλοπρεπείς τελετές του παλατιού.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-12ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>